Maatschappij

Grip op het emotieveld

Emoties zijn belangrijke signalen die aangeven wat er op een dieper niveau in de onderlaag speelt. Indien hun betekenis niet correct geïnterpreteerd wordt, leiden ze tot verkeerde conclusies en handelingen en kunnen  zij ons als een tsunami meesleuren. Individuele emoties hebben hun doorwerking in het collectief maatschappelijk veld en versterken elkaar, zeker als ze door populisme gevoed worden. Emoties kunnen dan buitenproportioneel groot worden, een eigen leven gaan leiden, onzekerheid en angst versterken, alsmede chaos en polarisering aanwakkeren. De grote uitdaging is om de dieper gelegen onvrede en conflicten van een wezenlijke betekenis te voorzien.

 • Wat speelt er in de onderstroom van onze complexe samenleving?
 • Waar zijn mensen bang voor en wat maakt ze boos?
 • Wat brengt ons verder naar een duurzaam en menswaardig bestaan voor onszelf en voor de toekomstige generaties?
 • Welke interventies zijn nodig om berusting en machteloosheid te transformeren?
 • Welke bijdrage kun jij daar zelf aan leveren?

Programma

Marieke de Vrij gaat nader in op wat er in de samenleving op een dieper niveau speelt en welke effecten dat heeft op het maatschappelijke emotieveld.  Zij gaat uitvoerig in op de vraag welke transitie nodig is en welke deskundigheden ontwikkeld dienen te worden om meer grip te krijgen op dat emotieveld. En op de vraag wat individuen  – ook jij dus –   daarin kunnen betekenen voor het groter geheel.

In themagroepen vertalen de deelnemers de vrijgegeven inzichten naar hun eigen domein en branche en hun eigen persoonlijk  leven, waarbij verdiepende vragen worden geïnventariseerd.

Marieke de Vrij beantwoordt de belangrijkste vragen die vanuit de themagroepen naar voren komen.

De bijeenkomst wordt informeel afgesloten met het elkaar inspireren en uitdagen tot concrete actie, het jaar 2017 tot een kanteljaar te maken.

Genodigden

 • Diegenen die binnen hun organisatie en maatschappelijke netwerk openlijk hun stem willen laten klinken en een constructieve bijdrage willen leveren aan gepaste actie met betrekking tot positieve verandering.
 • Mensen die angst, boosheid en teleurstelling willen transformeren tot een krachtige en constructieve energie die gericht is op een duurzame en vredige transformatie.
 • Mensen die hoop hebben en geloven in de kracht van het individu én van groepen om verandering tot stand te brengen.
 • Mensen die daartoe steun en inspiratie bij elkaar zoeken.

Wij nodigen jou uit om op persoonlijke titel deel te nemen. Ben je verhinderd, dan het vriendelijke verzoek om een ander af te vaardigen. Tevens verzoeken wij je om eveneens zelf een betrokken relatie uit je eigen netwerk uit te nodigen, zodat meerdere netwerken met elkaar verbonden raken en aan kracht winnen.

Praktische informatie

Datum

Goede Vrijdag 14 april 2017

Tijd

13.00 tot 16.00 uur, lunchbuffet vanaf 12.00 uur en informeel napraten tot 17.00 uur

Locatie

Conferentiecentrum Drakenburg,  Dr. Albert Schweitzerweg 1 ,  3744 MG BAARN.

Bijdrage in de organisatiekosten

€ 95,- (inclusief lunch). Deelnemers van De Vrije Mare ontvangen een korting van 10% (kortingscode DVM).

Aanmelden

 contact@wezensvragen.nl (factuur wordt toegestuurd)

Informatie

Wim van Oort, initiatiefnemer van dit burgerinitiatief, e-mail contact@wezensvragen.nl, telefoon: 072-5814749

Marieke de Vrij

De inleiding van deze transitiebijeenkomst wordt verzorgd door Marieke de Vrij (1953), verbonden aan de Stichting De Vrije Mare. Marieke wordt al jaren geconsulteerd door bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties als maatschappelijk raadsvrouw en trendsetter. Marieke beschikt over bijzonder heldere, fijnzintuiglijke vermogens, waardoor ze in staat is het collectief en individueel bewustzijn en de potenties die hierin liggen veelzijdig aan te voelen en te vertalen.

Ze inspireert om tot uitbreiding van bestaande (vak)kennis en bewustzijn te komen. Het stimuleren van maatschappelijke vooruitgang en duurzame vernieuwing op diverse terreinen is haar levensdoel. In 2016 heeft ze samen met Herman Wijffels een impuls gegeven aan ‘De weg naar nieuw Leiderschap’ en haar oproep voor 2017 is te komen tot een cultuur van betekenis. Lees HIER meer.

Achtergrondinformatie met betrekking tot emoties in de samenleving

Angst voor een onzekere toekomst houdt veel mensen in de greep. Het betreft angst voor terreur en aanslagen, voor te grote stromen vluchtelingen, voor een islamisering van de samenleving, voor de gevolgen van klimaatverandering, voor het korten op pensioenen, voor een gezondheidszorg die tekortschiet in basiszorg, voor onderwijs dat niet afgestemd is op de wezenlijke ontwikkelingsbehoeften van leerlingen, voor een terugkerende economische recessie, etc. Angst wordt aangewakkerd en leidt tot een grotere verdeeldheid binnen de samen-leving. Zelfs regeringsleiders en politici dragen bij aan polarisatie en stemmingmakerij. Aan de orde is om de dagelijkse realiteit onder ogen te zien, met elkaar in dialoog te gaan en te focussen op samenwerking en verbinding.

Zicht krijgen op wat er in de onderstroom speelt!

Boosheid neemt steeds vaker explosieve vormen aan. Mensen voelen zich niet gehoord en gezien, niet serieus genomen. Ze geven de hoop op een goedschikse aanpak op en vervallen in doemdenken en kwaadsprekerij, in het scheppen van verwarring en het ontwrichten van bestaande structuren. Veel mensen willen de macht naar zichzelf toetrekken. Nog nooit waren er in de landelijke politiek zoveel splinterpartijen voor de parlementsverkiezingen en in het bedrijfsleven wordt de focus op resultaat en winst maken almaar groter, zelfs als deze ten koste gaat van onze aardse hulpbronnen en het welzijn van de medewerkers.  Steeds meer mensen vereenzamen in wie ze waarachtig zijn. Het gevolg is dat onverwerkte emoties destructief gaan doorwerken in het collectieve maatschappelijke veld. De uitdaging is om dat wat broeiende is in de samenleving tijdig onder ogen te zien en te ‘blussen’, mensen met goede bedoelingen en initiatieven tot steun te zijn.

Deskundigheden en vaardigheden ontwikkelen!

Verdrietig is dat mensen zich vaak laten leiden tegen beter weten in. Wat gaande is in de wereld veroorzaakt diepe wonden en trauma’s. Door het achterwege blijven van de juiste aandacht en interventies verharden ingenomen posities en standpunten. Mensen gaan op staan in grotere woede dan wat de eigen onvrede en boosheid behelst. Aandacht voor de verwerking van ‘traumatische gevoelens’ en rouw ten aanzien van weggevallen zekerheden zijn aan de orde van de dag.

De functies en betekenis van emoties (h)erkennen!

Onrecht dat niet tijdig (h)erkend wordt creëert uiteindelijk wanhoop en narigheid met een destructieve doorwerking in de wereld. Daardoor worden individuen bevattelijker voor emoties dan voorheen. Mensen met een constructieve intentie dienen hun gevoel van terughoudendheid los te laten en meer bewegingsruimte in te nemen.

Zelf in beweging komen en een tegengeluid laten horen!

Machteloosheid en wanhoop zijn de gevoelens die de overhand nemen. Vraagstukken zijn meervoudig en complex, krachtenvelden niet volledig zichtbaar. Dat maakt het lastig om snel tot effectieve interventies te komen. Simpele oplossingen liggen niet meer voor de hand. Berusting versnelt de negatieve spiraal waarin we terechtkomen.

Bewustwording van wat er op een dieper niveau speelt is het vertrekpunt voor  een krachtige tegenreactie.

De juiste interventies toepassen, anders denken en handelen!

Positivisme is een krachtige transitie-energie, maar die vereist toekomstvisie en de juiste focus. Verbinding met het wezen van onze planeet en de diepere verlangens die bij mensen leven zijn essentieel, alsmede inzicht in de te zetten (eerste) stappen.

Welke bijdrage ga  jij leveren?

Angsten als uitdagend perspectief Effectief reageren op maatschappelijke voedingshaarden

Angst speelt bij veel mensen een grote rol in hun leven. Bang zijn voor aanslagen en geweld, voor maatschappelijke ontwrichting door grote vluchtelingenstromen, voor islamisering van de samenleving, voor de gevolgen van klimaatverandering of verlies van baan of gezondheid. Media-aandacht voor geweldsdreigingen versterken angstgevoelens op collectief niveau.

Angsten hebben belangrijke functies, ze maken je bewust van wat er in de onderlaag van de samenleving speelt en zijn ook cruciaal als overlevingsmechanisme. Angst kan echter ook met mensen aan de haal gaan door te lange gerichtheid op een bepaald belevingsveld, fenomeen of situatie en kan dan buitenproportionele vormen aannemen.

Deze verdiepingsdag is een vervolg op de themabijeenkomst ‘Grip op het maatschappelijk emotieveld’ van 14 april 2017 en richt zich op het tijdig inspelen op angsten die maatschappelijk gevoed worden.

Inhoud van de dag

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wat is angst? Een nadere verkenning
 • Vormen van maatschappelijke en individuele angsten
 • Herkenning en bewustwording van de grondstemming van angsten
 • Oorzaken en de diepere betekenis van angst
 • Fasen in het angstproces
 • Angstverbreiding via collectieve bewustzijnsvelden
 • Handelingsperspectieven in de omgang met maatschappelijke angsten.

Werkvormen

We werken met een variatie aan werkvormen:

 • Inhoudelijke verdieping n.a.v. vrijgegeven inspiraties
 • Ervaringsoefeningen
 • Persoonlijke reflectie
 • Systemische opstelling
 • Beantwoording van vragen van deelnemers door Marieke de Vrij.

Informatie

Doelgroep

Politici en overheidsmedewerkers, mensen die werkzaam zijn in het sociaal-maatschappelijke domein, onderwijs of gezondheidszorg en iedereen die zich wil verdiepen in het thema maatschappelijke angsten.

Locatie

Conferentiecentrum Bergse Bossen te Driebergen (Utrecht)

Datum

Donderdag 14 december 2017.

Werktijden

10.00 – 17.30 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Begeleiding

De input en procesbegeleiding van deze themadag wordt verzorgd door Marieke de Vrij en Jules van der Veldt van Centrum Het Vrije Veld (www.devrijemare.nl) en Wim van Oort (www.wezensvragen.nl).

Investering

€ 295,-, inclusief lunchbuffet, en vrijgesteld van BTW.

Bij gelijktijdige aanmelding voor de themadag ‘Populisme doorgronden – van polariseren naar verbinden’ betaalt u € 495,- voor beide bijeenkomsten samen.

Deelnemers van De Vrije Mare ontvangen een korting van 10% (vermeld kortingscode DVM). Op de website van De Vrije Mare kan je zien hoe je
deelnemer kan worden.

Aanmelding

Via de website: http://wezensvragen.nl/aanmelden/

Per email: contact@wezensvragen.nl

Na aanmelding ontvangt u een factuur.

Populisme doorgronden

Van polariseren naar verbinden

Populisme is een verzamelnaam voor mensen en bewegingen die zich afzetten onder andere tegen de gevestigde orde. Vaak hebben ze charismatische leiders die zeggen in naam van velen en of het volk te spreken en beschuldigend wijzen naar o.m. de gevestigde orde als misleiders van de kiezers. Populisme kan gericht zijn op protest tegen bepaalde ontwikkelingen of op het beschermen van de collectieve identiteit. Het kan een religieuze basis hebben, maar ook een ideële grondslag. Kenmerkend is een intolerante opstelling naar anderen in de samenleving en het aanwakkeren van angst en polarisatie. Het komt voor op nationaal niveau, maar in toenemende mate ook op lokaal niveau.

Aanhangers voelen zich aangetrokken doordat het een beweging is die een beroep doet op het emotieveld van (een deel van) het volk. Het betreft vaak mensen die zich maatschappelijk niet gehoord en niet begrepen voelen, die het vertrouwen in de democratie, verkiezingen, gevestigde politieke partijen of anderszins, zoals instituten en bedrijven, verloren hebben. Ze voelen zich bovenal aangetrokken tot charismatische leiders, een leider die ‘hen begrijpt’. Het simplificeren van de werkelijkheid en het spreken in eenvoudige taal, vaak oneliners, kenmerkt het spreken van populisten.

De aanpak van populisme vraagt vanuit neutraliteit inzien wat speelt, zonder angst. Een diepteanalyse, ook ten aanzien van je eigen normen, (voor)oordelen en angsten. Populisme doorgronden vraagt ook om zelf in de spiegel te kijken. Deze verdiepingsdag is een vervolg op de themabijeenkomst ‘Grip op het maatschappelijk emotieveld’ van 14 april 2017.

Inhoud van de dag

Vragen die aan bod komen zijn:

 • Wat maakt populisme zo gevreesd?
 • In hoeverre is populisme een bedreiging voor de rechtstaat?
 • Wat speelt in de onderlaag van de heersende broeierigheid?
 • Op welke zaken wensen wij geen wezenlijk bewustzijn aan te gaan?
 • Welke maatschappelijke trauma’s vragen om verwerking?
 • Wat is er nodig om het vertrouwen van de kiezers weer te winnen?
 • Hoe anderen overtuigen als de werkelijkheid ingewikkeld is?
 • Is een aanpassing van ons democratische stelsel aan de orde?
 • Hoe kun je maximaal contact maken met andersdenkenden?
 • Welke rol kan onderwijs en educatie daarbij spelen?
 • Wat zijn de gevolgen van het negeren, uitsluiten of (gedeeltelijk) overnemen van populistische ideeën?
 • Welke handelingsperspectieven zijn er voor de omgang met populisme en met waarden gedreven politiek?
 • Welke taal dien je te gebruiken en te leren?

Werkvormen

 • We werken met een variatie aan werkvormen:
 • Inhoudelijke verdieping n.a.v. vrijgegeven inspiraties door Marieke de Vrij
 • Ervaringsoefeningen
 • Persoonlijke reflectie
 • Systemische opstelling
 • Beantwoording van vragen van deelnemers door Marieke de Vrij.

Informatie

Doelgroep

Mensen die werkzaam zijn in het politieke domein, overheid,
maatschappelijke organisaties en iedereen die zich wil verdiepen in het thema
populisme.

Locatie

Conferentiecentrum Bergse Bossen te Driebergen (Utrecht).

Datum

Vrijdag 17 december 2017.

Werktijden

10.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Begeleiding

De input en procesbegeleiding van deze themadag wordt verzorgd
door Marieke de Vrij en Jules van der Veldt van Centrum Het Vrije Veld
(www.devrijemare.nl) en Wim van Oort (www.wezensvragen.nl).

Investering

€ 295,-, inclusief lunchbuffet en vrijgesteld van BTW.

Bij gelijktijdige aanmelding voor de themadag ‘Angsten als uitdagend perspectief – hoe te reageren op maatschappelijke voedingshaarden’ van 14 december 2017 betaalt u € 495,- voor beide bijeenkomsten samen.

Deelnemers van De Vrije Mare ontvangen een korting van 10% (vermeld kortingscode DVM). Op de website van De Vrije Mare kan je zien hoe je
deelnemer kan worden.

Aanmelding

Via de website: http://wezensvragen.nl/aanmelden/

Per email: contact@wezensvragen.nl

Na aanmelding ontvangt u een factuur.

Pin It on Pinterest

Share This
X